ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් ඉන්ටර්නෙට්

දවසේ ඕනෑම වේලාවක ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම අත්විදින්න මෙම පැකේජ සක්‍රීය කරන්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*5# අමතන්න.

1.1GB

Rs.99

වලංගු කාලය දින 14 යි
550MB
+
550MB Night
(12am – 9am)
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 99
SMS i99 to 101
USSD *131*5*3#

12GB

Rs. 649

වලංගු කාලය දින 45 යි
5GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 649
SMS i649 to 101
USSD *131*5*4*7#

70MB

Rs. 6

වලංගු කාලය දින 2 යි
30MB
+
40MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 6
SMS i6 to 101
USSD *131*5*1#

250MB

Rs. 18

වලංගු කාලය දින 4 යි
100MB
+
150MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 18
SMS i18 to 101
USSD *131*5*2#

1GB

Rs. 99

වලංගු කාලය දින 14 යි
600MB
+
424MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 99
SMS i99 to 101
USSD *131*5*3#

4.5GB

Rs. 290

වලංගු කාලය දින 30 යි
1.5GB
+
3GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 290
SMS i290 to 101
USSD *131*5*4*5#

9GB

Rs. 490

වලංගු කාලය දින 45 යි
3GB
+
6GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 490
SMS i490 to 101
USSD *131*5*4*6#

12GB

Rs. 649

වලංගු කාලය දින 45 යි
5GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 649
SMS i649 to 101
USSD *131*5*4*7#

25GB

Rs. 1690

වලංගු කාලය දින 45 යි
15GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 1690
SMS i1690 to 101
USSD *131*5*5*10*12#

35GB

Rs. 2490

වලංගු කාලය දින 45 යි
25GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 2490
SMS i2490 to 101
USSD *131*3*5*10*14#
Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)