டே & நைட் இன்டர்நெட்

பகல் நேரமாயினும் அலது இரவு நேரமாயினும். உங்களுக்கு விரும்பிய நேரத்தில் இணையத்தினை பாவிக்க முடியும்.

1.1GB

Rs. 99

செல்லுபடியாகும் காலம் 14 நாட்கள்
550MB
+
550MB Night
(12am – 9am)
POPULAR
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 99
SMS i99 to 101
USSD *131*5*3#

12GB

Rs. 649

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
5GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
POPULAR
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 649
SMS i649 to 101
USSD *131*5*4*7#

70MB

Rs. 6

செல்லுபடியாகும் காலம் 2 நாட்கள்
30MB
+
40MB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 6
SMS i6 to 101
USSD *131*5*1#

250MB

Rs. 18

செல்லுபடியாகும் காலம் 4 நாட்கள்
100MB
+
150MB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 18
SMS i18 to 101
USSD *131*5*2#

1GB

Rs. 99

செல்லுபடியாகும் காலம் 14 நாட்கள்
600MB
+
424MB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 99
SMS i99 to 101
USSD *131*5*3#

4.5GB

Rs. 290

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
1.5GB
+
3GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 290
SMS i290 to 101
USSD *131*5*4*5#

9GB

Rs. 490

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
3GB
+
6GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 490
SMS i490 to 101
USSD *131*5*4*6#

12GB

Rs. 649

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
5GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 649
SMS i649 to 101
USSD *131*5*4*7#

25GB

Rs. 1690

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
15GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 1690
SMS i1690 to 101
USSD *131*5*5*10*12#

35GB

Rs. 2490

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
25GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 2490
SMS i2490to 101
USSD *131*3*5*10*14#

அதிகூடிய தரவிறக்க வேகம் 3.6 Mbps
அதி குறைந்த தரவேற்ற விதம் 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)