අයිඩියා මාට්

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ සේවා රැසක් ඔබේ අතට පහසුවෙන් ලබාගන්න. ක්ෂණික ක්‍රීඩා තොරතුරු, දිරිගැන්වීම්, විදේශ රැකියා ඇබෑර්තු සහ තවත් සේවා රාශියක්!.

හාරදහසකට අධික විවිධ සේවා රාශියක් දැන් ඔබට ඇඟිලි තුඩක දුරින්. මෙම සේවා සියල්ලම ඔබගේ හච් දුරකථනය හරහා පහසුවෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරගන්න..

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් තාක්ෂණික හැකියාවන් ඇගයීම සඳහා ඔබත් අප හා එක්වන්න. අයිඩියාමාට් සමග එක්වී ඔබට ශ්‍රී ලංකාව තුල වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් ඇප්ස් සොයාගන්න