ඇඩ්වාන්ස් මිස් කෝල් ඇලට්ස්

හච් ඇඩ්වාන්ස් මිස් කෝල් ඇලට්ස් ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ වී නොමැති සෑම අවස්ථාවකදී ම ඔබට එන මිස් කෝල් ඍජුවම ඇමතුම් ලොග් එකෙහි සටහන් වීමට සලස්වයි.

මෙම සේවාව නිසා ඔබට තවදුරටත් SMS පරික්ෂා කිරීමට සිදු නොවන නිසා කිසිදු ඇමතුමක් ආපසු ලබා ගැනීමට ඔබට අතපසු වන්නේ නැත.

ඇඩ්වාන්ස් මිස් කෝල් ඇලර්ට්ස් සේවාව නොමිලේ සැපයෙන අතර පහත සඳහන් ආකාර වලින් සේවාව ලබාගත් හැක.

  1. ඇමතුම් ලොග් එක + SMS පණිවුඩ
  2. ඇමතුම් ලොග් එකට පමණක්
  3. SMS පමණක්

පළමු විකල්පය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පෙරනිමි තත්ත්වයෙන් ලැබෙන dial *144# අමතා අනෙකුත් විකල්ප වෙත පිවිසිය හැක.