ප්‍රවර්ධන කෙටි පණිවුඩ අක්‍රිය කිරීම

slider_3_2

මෙම විකල්පය මගින් ඔබ වෙත එන ප්‍රවර්ධන කෙටි පණිවුඩ කළමනාකරණය කිරීම සහ ‘අක්‍රිය කිරීම’ සිදු කල හැක.

ප්‍රවර්ධන කෙටි පණිවුඩ අක්‍රිය කිරීම සඳහා:

  • *123*8*7# අමතා ඔබගේ විකල්පය තෝරාගන්න.

නැතහොත්,

  • 2215 ට කෙටි පණිවුඩයක් යවා පහත සඳහන් කේත ඇතුලත් කරන්න.:

උදා: VA ලෙස ටයිප් කර 2215 ට යවන්න.

කෙටි පණිවුඩ වර්ගය අක්‍රිය කරන කේතය
විශේෂ අමතර සේවා VA
ප්‍රවෘත්ති NA
විශේෂ දීමනා OF
සියලුම ප්‍රවර්ධන පණිවුඩ AL