වලවේ සුපර් ක්‍රොස් සාර්ථකව අවසන් වෙයි

Hutch නිල දුරකතන සන්නිවේදන සහකරු ලෙසින් කටයුතු කරන “වලවේ සුපර් ක්‍රොස් මෝටර් රථ ධාවන තරගය” 2019 සැප්තැම්බර් 22 වැනිදා සාර්ථකව අවසන් විණි.උඩවලව සුපර්ක්‍රොස් ධාවන පථයේදී පැවැත්වුණු තරගය සංවිධානය කර තිබුණේ, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලකාය සහ මෝටර් රථ ධාවන සංගමය එක්වය. මෙම තරගය ප්‍රචලිතව ඇත්තේ, වසරක් පාසා පැවැත්වෙන වඩාත් ආස්වාදජනක තරගය ලෙසිනි. Hutch විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ ප්‍රධානී රම්සීනා මොර්සත් ලායි, එම අවස්ථාවට සහභාගි වී ජයග්‍රාහකයින්ට සම්මාන හා සහතික පත් පිරි නමනු ලැබුවාය.