අන්තර්ජාතික ප්‍රවේශ කේත

ශ්‍රී ලංකාව තුල අන්තර්ජාතික ප්‍රවේශ කේතය ජාතික ප්‍රවේශ කේතය රටේ කේතය ප්‍රාදේශීය කේතය දුරකථන අංකය
ස්ථාවර දුරකථන සඳහා

(උදා:0112348685)

වෙනත් GSM දුරකථනය අංකයක් සඳහා

(උදා:0722168479)

හච් දුරකථනය අංකයක්

(උදා:078785785)

අන්තර්ජාතික GSM දුරකථනය අංකයක් සඳහා

(උදා: +8523663333)

අන්තර්ජාතික ස්ථාවර දුරකථන සඳහා

(උදා: +85231663344)

දේශීය GSM අංකයකට SMS කිරීම සඳහා

(උදා:0785785785)

අන්තර්ජාතික