සිම්පත් මාරු කල හැකි ස්ථාන

විකල්ප 01. සිම්පත ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

ඔබගේ සිම්පත ගෙදරටම ගෙන්වාගන්න, 0789 123123 අමතා ඔබව සම්බන්ධ කල හැකි අංකයක් ලබා දෙන්න. අපි ඔබට ඇමතුමක් ලබා දී සිම්පතක් නිවසටම ලබා දෙන්නෙමු.
නැතිනම්
cs@hutchison.lk ඊ මේල් ලිපිනයට පහත සඳහන් විස්තර ඇතුලත් කොට ඊ මේල් එකක් එවන්න.

  • නම
  • තැපැල් ලිපිනය
  • හච් දුරකථන අංකය
  • ජාතික හැඳුනුම් පතේ තොරතුරු
  • වෙනත් දුරකතන අංකයක් (ඔබව සම්බන්ධ කල හැකි)

ඔබගෙන් සිම්පත් මාරු කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් ආ විට, අපි ඔබව සම්බන්ධ කරගෙන ඒ බව ස්ථීර කර ගනී, ස්ථිර කරගත් පසු දින තුනක් ඇතුලත ඔබට නව සිම්පතක් තැපැල් කරනු ලැබේ. ඔබට සිම්පත ලැබුණු පසු 1788 අමතා ක්‍රියාත්මක කරගන්න.

ඔබගේ සිම්පත දින තුනක් ඇතුලත නොලැබුණි නම් 1788 අංකය අමතන්න

විකල්ප 02. – හච් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන

You can walk into one of the Hutch SIM replacement Centres in your location by selecting your district.