මාසය: මා ව

2015 හච් චැම්පියන්ස් චැලෙන්ජ් අලෙවි නියෝජිතයන් අගයයි

පුවත බාගත කරගන්න හච් සමාගම සිය වෙළෙදපොළ සහ ආදායමේ ඉහළ වර්ධනයක් වාර්තා කරයි.  ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන 3G ජාලය වන හච් මෑතක දී…