ගිණුමේ ශේෂය පරික්ෂා කිරීම

පහත සඳහන් කේත SMS කර ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය පරික්ෂා කරගන්න.

පෙරගෙවුම්

  • BAL ලෙස ටයිප් කර 344 ට SMS කරන්න

පසුගෙවුම්

  • BAL ලෙස ටයිප් kara 444 ට SMS කරන්න