ක්ෂණික ණය

ක්ෂණික ණය

ෆෝන් එකේ ක්‍රෙඩිට් නැද්ද? එහෙමනම් කෝල් ගන්න, SMS යවන්න, internet යන්න මේ ඕනෑම දෙයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 80 දක්වා ක්ෂණික ණය පහසුකම් දැන් හච් වෙතින්. ඔබ කළ යුත්තේ *232# ඇමතීම පමණයි.

ණය පහසුකම ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ඇති හච් පාරිභෝගිකයන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුමේ ශේෂය අවමයට ලඟාවන විට, ලබාගත හැකි ණය ප්‍රමාණය කෙටි පණිවුඩයක් මගින් දන්වනු ලැබේ.

ලබා ගත හැකි ණය පහසුකමේ ප්‍රමාණය recharge කරන වාර ගණන හා හච් සම්බන්ධතාව භාවිතා කර ඇති වසර ගණන මත තීරණය වේ. උපරිමය රුපියල් 80 තෙක් ක්ෂණික ණය ලබාගත හැකිය.

ණය ලබා ගන්නේ කෙසේද?

පළමුවන ක්‍රමය

*232# අමතා ණය ලබා ගැනීමට හැකිද යන්න පරීක්ෂා කර බලා ලැබෙන විකල්ප අතරින් එකක් තෝරාගැනීමට හැකිය.

දෙවන ක්‍රමය

ගිණුමේ ශේෂය රුපියල් 5 තෙක් පහල බැස ඇති විට ණය ලබාගත හැකි ආකාරය දැක්වෙන ස්වංක්‍රීය කෙටි පණිවුඩයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

ක්ෂණික ණය ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත්තේ?

පසුගිය මාස දෙක තුළ රුපියල් 300කට වඩා ඔබේ ගිණුම recharge කර ඇත්නම් හච් ක්ෂණික ණය පහසුකම ලබා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

ලබාගත් ක්ෂණික ණය ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද?

ඔබ නැවත ගිණුම කරන විට ස්වංක්‍රීයවම අදාල ප්‍රමාණය ඉන් අඩුවනු ඇත.

පළමුවන ක්‍රමය

ක්ෂණික ණය ප්‍රමාණය සහ අදාළ සේවා ගාස්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම අය කර ගත හැකි ප්‍රමාණයට recharge කර ඇති විට එම සම්පූර්ණ මුදලම අඩු වනු ඇත.

දෙවන ක්‍රමය

Recharge කළ මුදලෙන් සම්පූර්ණ ණය ප්‍රමාණය පියවා ගත නොහැකිවන විට ඉන් කොටසක් පමණක් අඩු කෙරෙනු ඇත.

උදා : ලබා ගත් ණය ප්‍රමාණය රු. 60 ක් ව තිබියදී ඔබ රු.30ක් recharge කළේ නම් ඉන් රු.25ක් අඩු වී රු.5ක් ඔබේ ගිණුමේ ඉතිරිවනු ඇත

ලබා ගත්ක්ෂණික ණයක් තිබියදී තවත් ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිද?

නැවත ක්ෂණික ණයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ඔබ කලින් ලබා ගත් ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම පියවා තිබිය යුතුය.

මෙම සේවාව අඛණ්ඩව ලබා ගත හැකිද?

අදාල සුදුසුකම් සපුරන තාක් කල් සේවාව ලබාගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ.

ක්ෂණික ණය භාවිතා කර ලබා ගත හැකි සේවා මොනවාද?

මෙම ණය පසුකම හච් මගින් ලබා දෙන ඕනෑම සේවාවක් ලබාගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැක. උදා : ඇමතුම්, කෙටි පණිවුඩ, අන්තර්ජාල පැකේජ සහ අනෙකුත් අමතර සේවාවන්.