ක්‍රිකට් ඇලර්ට්

Pack

How to activate

Charge

මාසික පැකේජ
(තරඟ හා ක්‍රීඩකයන්ට අදාල ඩේලි ඇලර්ට්)
CKT MP ලෙස ටයිප් කර 456 ට යවන්න Rs.30+tax/Month
දෛනික පැකේජ(තරඟ හා ක්‍රීඩකයන්ට අදාල ඩේලි ඇලර්ට්ස්) CKT1 ලෙස ටයිප් කර  456 ට යවන්න Rs.1/day +tax
සීරීස්  පැකේජ(තෝරාගත් තරඟාවලියට අදාල ඩේලි ඇලර්ට්) CKT SP SRI ලෙස ටයිප් කර 456 ට යවන්න Rs.30+tax/Month
Special Events පැකේජ( 4s, 6s, විකට්, ටොස්, අවසන් ප්‍රතිඵල) CKT SE SRI ලෙස ටයිප් කර 456 ට යවන්න Rs.30+tax/Month
ඔන් ඩිමාන්ඩ් (තරඟයක් අතරතුරදී පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.) පහත සඳහන් කර ඇති විශේෂ අවස්ථා ගැන දැනගැනීම සඳහා පහත ඇති කෝඩ් 456 ට SMS කරන්න.

Details : CKT SRI DET

Highlights: CKT SRI HIG

Players: CKT SRI PLA

Bowlers: CKT SRI BOW

Schedule: CKT SCH

Help: CKT Help

Rs.3 Per SMS +tax