ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් ප්ලෑන්

Hutch දිවා සහ රාත්‍රී ප්ලෑන් මගින් ඔබට අවම මාසික ගාස්තුවකට වැඩිම ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙයි. ඔබ දිවා රාත්‍රී දෙකේදීම වඩා වැඩි ඉන්ටනෙට් ප්‍රමාණයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නෙක් නම් හා වැඩි කාලයක් ඉන්ටර්නෙට්හි සැරිසරන්නෙක් නම්, මෙය ඔබට වඩාත් සුදුසුතම ප්ලෑනය වෙයි. අවම මුදලකට නොබිදෙන සම්බන්ඳතාවක් සහිත ඉන්ටනෙට් ප්ලෑන්.

මාසික ගාස්තු Rs.390
අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය
දිවා 2GB
රාත්‍රී 4GB
අවම තැන්පතු මුදල Rs.1000
මාසික ගාස්තු Rs.590
අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය
දිවා 4GB
රාත්‍රී 5GB
අවම තැන්පතු මුදල Rs.1300