අක්‍රිය කිරීම්

slider_3_2

ඔබ ක්‍රියාත්මක කර ඇති සේවාවන් අක්‍රිය කිරීම සඳහා පහත උපදෙස් පිළිපදින්න

WAP සේවා

Hungama
Bollywood music, imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.hungama.com UNSUB 234

 

Hungama Videoworld
Bollywood video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit videohub.hungama.com UNSUB 234

 

Game Zone
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
Visit gamezone.hutch.lk DEACT 550

 

Funzone
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
Visit funzone.hutch.lk n/a 151

 

5 for 5
Local imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit 5for5.lk STOP 545

 

Mobispot
Local imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit mobispot.lk STOP 3313

 

mGames
HTML5 Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit mgames.hutch.lk n/a 2626

 

Gamesclub
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit gamesclub.hutch.lk STOP 3626

 

Gamershub
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit gamershub.hutch.lk n/a 660

 

Starfriends
Local imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit wap.starfriends.lk STOP 6511

 

Mobile Academy
M-learning portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.mobileacademy.com STOP 3123

 

Eros
Bollywood and Kollywood music, imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.erosnow.com STOP EROS 56060

 

Hot Chillies
Model imagery & video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.shemaroo.com/hu/hc n/a 58800

 

Cool Club
Model imagery & video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit coolclub.hutch.lk DACT 3626

 

MAXIM
Model imagery & video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit lk.maxim.media n/a 1888

 

Tune සේවා

Dial Tunes
Description How to Deactivate
Instead of the regular’Ring Ring’,listen to your own favourite tunes when u dial Dial 369 or *369# & follow the prompts

 

Unlimited Tunes
Description How to Deactivate
Change your Hello Tune as many times as you want Dial 369 or *369# & follow the prompts

 

Busy Tunes
Description How to Deactivate
Let your callers know why you cant take their call with a recording of choice Dial 369 or *369# & follow the prompts

 

ස්ටාර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්

STARFRIENDS
Description How to Deactivate
Latest news updates, unseen images, videos, wallpapers as daily alerts via SMS. Rs.30+Tax per Month Dial *246# and select the star to deactivate

 

ට්‍රෙන්ඩි ටිප්ස්

TRENDY TIPS
Description How to Deactivate
Receive daily SMS related to the subscribed topic Dial *777# and select the service to deactivate

 

ෆොටෝ පැක්ස්

PHOTO PACKS
Description How to Deactivate
Receive daily links that provide access to view exclusive and latest images related to the subscribed theme, celebrity, model etc. Dial *885# and select the service to deactivate

 

ප්‍රවෘත්ති සහ ක්‍රීඩා

Hungama
Activation Code Deactivation Code SMS to..
GOLD REG GOLD DA 7878

 

HIRU
Activation Code Deactivation Code SMS to..
HIRU REG HIRU DA 7878

 

Sooriyan
Activation Code Deactivation Code SMS to..
SRN REG SRN DA 7878

 

Derana ENG
Activation Code Deactivation Code SMS to..
DERANA REG DERANA DA 7878

 

Derana SIN
Activation Code Deactivation Code SMS to..
DERANA REG SE DERANA DA SE 7878

 

JNW ENG
Activation Code Deactivation Code SMS to..
NEWS REG NEWS DA 7878

 

JNW SIN
Activation Code Deactivation Code SMS to..
NEWS REG SE NEWS DA SE 7878

 

Mawbima
Activation Code Deactivation Code SMS to..
MBN REG MBN DA 7878

 

Ceylon Today
Activation Code Deactivation Code SMS to..
CTN REG CTN DA 7878

 

News 1st SIN
Activation Code Deactivation Code SMS to..
NUS REG NUS DA 7878

 

News 1st ENG
Activation Code Deactivation Code SMS to..
NFU REG NFU DA 7878

 

News 1st TAM
Activation Code Deactivation Code SMS to..
NAT REG NAT DA 7878

 

Lakbima LN
Activation Code Deactivation Code SMS to..
LN REG LN DA 7878

 

Lakbima Basnahira
Activation Code Deactivation Code SMS to..
LNB REG LNB DA 7878

 

Lakbima Kandurata
Activation Code Deactivation Code SMS to..
LNK REG LNK DA 7878

 

Lakbima Ruhuna
Activation Code Deactivation Code SMS to..
LNR REG LNR DA 7878

 

Lakbima Rajarata
Activation Code Deactivation Code SMS to..
LNNC REG LNNC DA 7878

 

LBO (Business)
Activation Code Deactivation Code SMS to..
LBO REG LBO DA 7878

 

Vimasuma (Business)
Activation Code Deactivation Code SMS to..
VIM REG VIM DA 7878

 

Cricket (Monthly)
Activation Code Deactivation Code SMS to..
CKT CKT DA 456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Cricket (Daily)
Activation Code Deactivation Code SMS to..
CKT1 CKT1 DA 456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Cricket Sinhala
Activation Code Deactivation Code SMS to..
CKT SIN CKT SIN DA 456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Cricket Specials
Activation Code Deactivation Code SMS to..
SP SP DA 456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Rugby
Activation Code Deactivation Code SMS to..
RUGBY RUGBY DA 456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

FootBall
Activation Code Deactivation Code SMS to..
FOOT FOOT DA 456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

අනෙකුත් සේවා

Education

Learn English with the British Council
Elementary Level
Activation Code Deactivation Code
BCE BCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Intermediate Level
Activation Code Deactivation Code
BCE INT BCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Advanced Level
Activation Code Deactivation Code
BCE ADV BCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Business English
Activation Code Deactivation Code
BIZ BIZ DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- Academic
Activation Code Deactivation Code
ACD ACD DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- General
Activation Code Deactivation Code
GEN GEN DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Sinhala translations)
Activation Code Deactivation Code
SES SES DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Tamil translations)
Activation Code Deactivation Code
SET SET DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Quiz

Cricket Quiz
Cricket Quiz
Activation Code Deactivation Code
CKT CKT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Star Quiz
Celebrity Quiz
Activation Code Deactivation Code
STAR STAR DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

English Quiz
English Quiz
Activation Code Deactivation Code
BCE ENG DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Vidu Nana
General Knowledge Quiz
Activation Code Deactivation Code
VN VN DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Football Quiz
Football Quiz
Activation Code Deactivation Code
FT FT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

General Knowledge
General Knowledge Quiz
Activation Code Deactivation Code
ASK UNREG
SMS the code to 9595

 

Astrology

Daily Reading
Personalized Horoscope reading via SMS
Dial *366# to activate/deactivate

 

Panchanga
Match your best times ahead of time according to ancient Vedic Astrology
Dial *366# to activate/deactivate

 

Numerology
Get your personality analyzed, and discover the real you
Dial *366# to activate/deactivate

 

Others

Infobatta
Search Google via SMS
Activation Code Deactivation Code
REG IB UNREG IB
147

 

FB on SMS
Use Facebook through SMS
Activation Code Deactivation Code
FB STOP
32665