හච් 555

09 Hutch 555

නවතම ක්‍රිකට් හා බැඳුණු තොරතුරු,නාට්‍ය, විහිලු තහළු, කේන්දර පිළිබඳ තොරතුරු, දවසේ පිළිගැනුණු ප්‍රියතම තොරතුරු, ගීත, සුභ පැතුම් ප්‍රවෘත්ති යනාදී බොහෝ දේ දැන් ඇමතුමකින් ලබා ගන්න.

Minutes Price * Validity
Per minute 4 N/A
15 15 15 Days
60 30 30 Days
120 30 45 Days

* බදු රහිත මිල ගණන්.