ඉන්ටෙර්නෙට් සෙටින්ග්ස්

ඔබගේ දුරකථනය සඳහා අන්තර්ජාල සැකසුම් ලබා ගැනීම සඳහා, පහත සඳහන් විකල්ප අංක අමතන්න

  • USSD   : *6655#
  • SMS    : 5879

Android

Android

Apple iPhone

iOS

Nokia

Nokia