ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් ඉන්ටර්නෙට්

දවසේ ඕනෑම වේලාවක ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම අත්විදින්න මෙම පැකේජ සක්‍රීය කරන්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*5# අමතන්න.

510MB

Rs. 48

වලංගු කාලය දින 7 යි
360MB
+
150MB Night
(12am – 9am)
ජනප්රිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 48
SMS i48 to 101
USSD *131*6*3#

240MB

Rs. 18

වලංගු කාලය දින 4 යි
140MB
+
100MB Night
(12am – 9am)
නවතම
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 18
SMS i18 to 101
USSD *131*6*2#

1.3GB

Rs. 99

වලංගු කාලය දින 14 යි
770MB
+
550MB Night
(12am – 9am)
ජනප්රිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 99
SMS i99 to 101
USSD *131*6*4#

2.7GB

Rs. 198

වලංගු කාලය දින 30 යි
1.7GB
+
1.0GB Night
(12am – 9am)
ජනප්රිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 198
SMS i198 to 101
USSD *131*6*7#

85MB

Rs. 6

වලංගු කාලය දින 2 යි
40MB
+
45MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 6
SMS i6 to 101
USSD *131*6*1#

300MB

Rs.39

වලංගු කාලය දින 7 යි
245MB
+
55MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 39
SMS i39 to 101
USSD *131*6*6#

5.5GB

Rs. 290

වලංගු කාලය දින 30 යි
3GB
+
2.5GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 290
SMS i290 to 101
USSD *131*6*8#

11GB

Rs. 490

වලංගු කාලය දින 45 යි
6GB
+
5GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 490
SMS i490 to 101
USSD *131*6*9#

14.7GB

Rs. 649

වලංගු කාලය දින 45 යි
7.7GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 649
SMS i649 to 101
USSD *131*6*10#

Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)