ඩේ ටයිම් බ්ලාස්ට්

ඩේ ටයිම් බ්ලාස්ට් නිසා ඔබේ මුදලට වැඩි වටිනකමක්! දැන් දවල් කාලයේ දී බ්‍රෞසින් ස්ට්‍රීමින්ග්. සහ ඩවුන්ලෝඩින් වලට වැඩිපුර ඩේටා!
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*4# අමතන්න.

2.4GB

රුපියල්. 197

වලංගු කාලය
1.85GB දිවා
(12රාත්‍රී – 6සවස)
+
550MB
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා
රීලෝඩ් Rs. 197
එස්. එම්. එස්. i197 to 101
USSD *131*5*2#

60MB

රුපියල්. 7

වලංගු කාලය දින 2
49MB දිවා 
(12රාත්‍රී – 6සවස)
+
11MB
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා
රීලෝඩ් Rs. 7
එස්. එම්. එස් i7 to 101
USSD *131*5*4#

160MB

රුපියල්. 17

වලංගු කාලය
125MB දිවා 
(12රාත්‍රී – 6සවස)
+
35MB
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා
රීලෝඩ් Rs. 17
එස්. එම්. එස් i17 to 101
USSD *131*5*3#

900MB

රුපියල්. 97

Validity 15 Days
790MB දිවා
(12රාත්‍රී – 6සවස)
+
110MB
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා
රීලෝඩ් Rs. 97
එස්. එම්. එස් i97 to 101
USSD *131*5*1#

50.2GB

රුපියල්. 1970

වලංගු කාලය දින 30
48GB දිවා 
(12රාත්‍රී – 6සවස)
+
2.2GB
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා
රීලෝඩ් Rs. 1970
එස්. එම්. එස් i1970 to 101
USSD *131*5*6#

Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)