පොකට් ඉන්ටර්නෙට්

අතේ ඇති මුදලට හිතේ හැටියට නිදහසේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන ඔබට සුවිශේෂි පැකේජ මෙන්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*2# අමතන්න.

24MB

රු. 3

වලංගු කාලය මධ්යම රාත්රිය දක්වා.
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 3
SMS i3 to 101
USSD *131*3*1#

90MB

රු. 14

වලංගු කාලය දින 2යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 14
SMS i14 to 101
USSD *131*3*2#

160MB

රු. 29

වලංගු කාලය දින 3යි.
100 H~H SMS
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 29
SMS i29 to 101
USSD *131*3*3#

720MB

රු. 89

වලංගු කාලය දින 14යි.
~
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 89
SMS i89 to 101
USSD *131*3*5#
Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)