මෙගා ඉන්ටර්නෙට්

මාසයක් පුරාවටම ඉන්ටර්නෙට් යන්න, ලෝකෙම දැනුම ලබා ගන්න, මිතුරන් අතරේ කැපී පෙනෙන්න හොදම පැකේජය මෙන්න.

18.5GB

Rs. 998

වලංගු කාලය දින 30 යි
12.5GB
+
6GB Night
(12am – 9am)
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 998
SMS i998 to 101
USSD *131*6*12#

900MB

Rs. 195

වලංගු කාලය දින 30 යි
Airtime Rs. 100
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 1690
SMS i195 to 101
USSD *131*3*7#

46GB

Rs. 2490

වලංගු කාලය දින 45 යි
36GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 2490
SMS i2490 to 101
USSD *131*6*15#

34GB

Rs. 1690

වලංගු කාලය දින 45 යි
24GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
Reload Rs. 1690
SMS i1690 to 101
USSD *131*6*13#
Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)