ලර්න් ඉන්ග්ලිෂ්

Useful Commands

Action Keywords SMS Port
Elementary Level BCE 455
Intermediate Level BCE INT 455
Advanced BCE ADV 455
Daily Billing BCE1 455
To register / change level to Advance BCE ADV 455
Change language to Sinhala BCE SIN 455
Change language to Tamil BCE TAM 455
Answer questions BCE A or BCE B or BCE C 455
Get help BCE HELP 455
Get help in English BCE E 455
Get help in Sinhala BCE S 455
Get help in Tamil BCE T 455
Deactivate Service BCE DA 455

ගාස්තු

  • ලියාපදිංචිය නොමිලේ
  • දින 14 ක් දක්වා නොමිලේ සේවාව අත්විඳිය හැක.. එතැන් සිට මාසයකට රු. 30 සහ බදු අය කෙරේ.
  • කොන්දේසි සහිතයි.