ෆොටෝ පැක්

දැන් ඔබ කැමතිම තරු, නිළියන්, ලෝක ප්‍රසිද්ධ තරු, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඡායාරූප ඔබගේඅ දුරකථනයට ලබා ගන්න. ඔබ මෙම සේවාව සඳහා දායක වූ පසු මාසිකව සඹැදියන් 12ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබේ. සඹැදියන් හරහා ඡායාරූප බාගත හැක.

සැලකිය යුතුයි. මෙම සේවාව භාවිතා කිරීමට ජී. පී. ආර්. එස්. සම්බන්ධතාවය තිබිය යුතුයි.

ක්‍රියාත්මක කිරීම

කේතය ටයිප් කර 885 ට කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න

උදා: POO

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම
කේතය DA ලෙස ටයිප් කර 885 කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න
උදා: POO DA

හෝ *885# අමතන්න

Pack Name StarFriend Name Description Activation
SF Photo Pack Roshan Latest Images of Sri Lankan Stars ROS
Yureni YUN
Saranga SAR
Sheshadrie SHE
Menaka MEN
Dinakshie DIN
Pooja POO
Senali SEN
Per Image Rs 5+taxes
Model Names
Models Photo Pack Eshani Latest Images of Sri Lankan Hot Models ESH
Ruwangi RUW
Rithu RIT
Per Image Rs 5+taxes
Sri Lankan Models Latest Images of Sri Lankan Hot Models SLM
Per Image Rs 3+taxes
Cricketers Name
Cricket Photo Pack Sangakkara latest Images of Sri Lankan Cricket Heros SAN
Mahela MAH
Malinga MAL
Dilshan DIL
Mathews ANG
Love Photo Pack Love Images of Romantic wallpapers and Pictures LOVE
Per Image Rs 5+taxes
Other
Other Photo Pack Bollywood Images of Bollywood Beauties BOL
Hollywood Images of Hollywood Beauties HOL
Kollywood Images of Kollywood Beauties KOL
Manasa Motivational Tips with Images MAN
Amazing Unseen Amazing Pictures AMZ
Seasonal X’mas and New year wishes with lovely images SEA
Sri Lankan Models Images of Sri Lankan hot beauties SLM
Fashion Images of latest Fashions FAS
Movies Images of latest Movies MOV
Per Image Rs 3+taxes
SF Photo Pack
Latest Images of Sri Lankan Stras
StarFriend Name Activation Code
Roshan ROS
Yureni YUN
Sarnaga SAR
Sheshadrie SHE
Menaka MEN
Dinakshie DIN
Pooja POO
Senali SEN
Per Image Rs 5+taxes

 

Models Photo Pack
Latest Images of Sri Lankan Hot Models
Model Names Activation Code
Eshani ESH
Ruwangi RUW
Rithu RIT
Per Image Rs 5+taxes

 

Models Photo Pack
Latest Images of Sri Lankan Hot Models
Model Names Activation Code
Sri Lankan Models SLM
Per Image Rs 3+taxes

 

Cricket Photo Pack
latest Images of Sri Lankan Cricket Heros
Cricketers Name Activation Code
Sangakkara SAN
Mahela MAH
Malinga MAL
Dilshan DIL
Mathews ANG

 

Other Photo Pack
Pack Description Activation code
Bollywood Images of Bollywood Beauties BOL
Hollywood Images of Hollywood Beauties HOL
Kollywood Images of Kollywood Beauties KOL
Manasa Motivational Tips with Images MAN
Amazing Unseen Amazing Pictures AMZ
Seasonal X’mas and New year wishes with lovely images SEA
Sri Lankan Models Images of Sri Lankan hot beauties SLM
Fashion Images of latest Fashions FAS
Movies Images of latest Movies MOV
Per Image Rs 3+taxes

 

ෆොටෝ පැක් සේවාව යනු කුමක් ද?

දැන් ඔබ කැමතිම තරු, නිළියන්, ලෝක ප්රැසිද්ධ තරු, ක්රිඑකට් ක්රී්ඩකයන්ගේ ඡායාරූප ඔබගේඅ දුරකථනයට ලබා ගන්න. ඔබ මෙම සේවාව සඳහා දායක වූ පසු මාසිකව සඹැදියන් 12ත් 15ත් අතර ප්රකමාණයක් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබේ. සඹැදියන් හරහා ඡායාරූප බාගත හැක.

ක්‍රියාත්මක කල හැක්කෙ කෙසේ ද?

ඔබට ෆොටෝ පැක් සේවාව කෙටි පණිවුඩ හෝ USSD මගින් ක්‍රියාත්මක කල හැක.

USSD මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම

i.පියවර 1: *885# අමතන්න

  1. පියවර 2: ෆොටෝ පැක් සේවාව සක්‍රීය කරගන්න. ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එබව දැනුම් දේ.

iii. පියවර 3: *885# අමතන්න

iv.පියවර 4: වෙනත් ෆොටෝ පැක් සේවාවක් සක්‍රීය කරග්න්න.

කෙටි පණිවුඩ මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

i.පියවර 1: ඔබට සක්‍රීය කරගැනීමට අවශ්‍ය ෆොටෝ පැක් සේවාවේ කේතය අතුලත් කර 855 ට කෙටි    පණිවුඩයක් යවන්න උදා: .POO ලෙස ටයිප් කර 885 යවන්න.

ii.පියවර 2: ඔබට අවශ්‍යතාවය තහවුරු වූ බවට කෙටි පණිවුඩයකින් දැනුම් දීමක් සිදු වේ.

මම වැරදි කේතයක් යොදා ෆොටෝ පැක් සේවාව සක්‍රිය කලහොත්?

සේවාව සක්‍රීය වන්නේ නැත.

ඔබට තහවුරු කර කෙටි පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

තවත් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

මට එක් ෆොටෝ පැක් සේවාවකට වඩා සක්‍රීය කල හැකි ද?
ඔබට පුළුවන්

අය වන මුදල් ප්‍රමාණය?

මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ පසුව, සේවාවට අනුව රු.5ක් හෝ රු.3ක් අය වේ.

පාරිභෝගික සේවා සහයකයෙකු හරහා මෙම සේවාව සක්‍රීය කල හැකි ද?

මෙම අවස්ථාවේ එය කල නොහැකියි.පාරිභෝගික සේවා සහයකයෙකුට සේවාව අක්‍රීය කල හැක. එ බව ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් හරහා දැනුම් දෙනු ලැබේ.

තරුවක් අක්‍රීය කල හැක්කෙ කෙසේ ද?

ඔබට අක්‍රිය කිරිමට අවශ්‍ය සේවාවේ කේතය DA ලෙස ටයිප් කර 885ට කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න. කේතය DA

උදා: POO DA  ලෙස ටයිප් කර 885ට කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න.

*885# අමතා උපදෙස් පිලිපදින්න.

කොපමණ ඡායාරූප ප්‍රමාණයක් මට ෆොටෝ පැක් හරහා ලැබේ ද?
1මාසයකට 12ත් -15ත් අතර ප්‍රමාණයක් / සමහර සේවා සෑම දිනකම ඡායාරූප ඔබට ලබා දෙයි..

මම ඡායාරූප බාගන්නේ කෙසේ ද?
Link එකක් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබේ