නොම්මරය මාරු කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන මෙම සේවාව මගින්, ඔබ අමතන්නන් හට ඔබ අංකය මාරු කල බව දන්වන්න. හරිම සරලයි. මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කීරිමෙන් ඔබේ පරණ අංකයට ලැබෙන සියලු ඇමතුම් නව අංකය වෙත යොමු කර ගත හැක.එම ඇමතුම සම්බන්ධ වෙන තෙක් ඔබේ අංකය පටිගත කල පණිවිඩයක් මගින් අසන්නට සලස්වනු ලබේ

උදා:මගේ අලුත් අංකය වනුයේ 0XX XXX XXXX.

සක්‍රීය කරන්නේ කෙසේද?
පරණ Hutch අංකයෙන් අලුත් Hutch අංකයට මාරු කිරීමේදී

පියවර 1

ඔබේ පරණ අංකයට කොල් වේටින් ක්‍රියාත්මක කරන්න, සක්‍රීය කිරිමට *21*# අමතන්න.

පියවර 2

ඔබේ අලුත් අංකයෙන් ACT CF ලෙස ටයිප් කර 369 SMS කරන්න.

වෙනත් ජාලයකින් Hutch වෙත අංකය මාරු කිරීමේදී

පියවර 1

ඔබේ පරණ අංකයට කොල් ෆොර්වර්ඩින් සේවාව ක්‍රියාත්මක කරන්න.

පියවර 2

ඔබේ අලුත් අංකයෙන් ACT CF ලෙස ටයිප් කර 369 SMS කරන්න.

සැලකිය යුතු සටහන් :

අනිකුත් ග්‍රාහකයන්ගේ කෝල් ෆොර්වර්ඩින් පහසුකමට අදාල ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.