දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර

දැන් ඔබට දුම්රිය ස්ථානයේ තව දුරටත් පොලිම් වල රස්තියාදු වීමට සිදු වන්නේ නෑ. ඔබගේ දුරකථනයෙන් 365 අමතා ඉතාමත් පහසුවෙන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වෙන් කරවාගන්න.

Train Code Departure
(Col-Fort)
Arrival (Kandy)
1009 – Intercity Express 7.00am 9.31am
1029 – Intercity Express 3.35pm 6.06pm
1031 – Intercity Express
(Saturdays, Sundays and Mercantile Holidays only)
8.50am 11.26am
1111 – Rajadani (FOT-KDT-1029) 3.35pm 6.06pm
Train Code Departure (Kandy) Arrival (Col-Fort)
1010 – Intercity Express 3.00pm 5.36pm
1032 – Intercity Express
(Saturdays, Sundays and Mercantile Holidays only)
4.55pm 7.30pm
2222 – Rajadani (KDT-FOT-1030) 6.15am 8.52am
Train Code Departure
(Col-Fort)
Arrival (Vavuniya)
4003 – Vavuniya Intercity 3.55pm 8.55pm
Train Code Departure (Vavuniya) Arrival
(Col-Fort)
4004 – Vavuniya Intercity 5.45am 10.25am
Train Code Departure
(Col-Fort)
Arrival (Vavniya)
1005 – Podi Menike 5.55am 4.00pm
1007 – Intercity Express 8.30am 5.55pm
1015 – Udarata Menike 9.45am 07.25pm
1045 – Night Mail Badulla 8.00pm 7.10am following day
7777 – Rajadani (FOT-BAD-1007) 8.15am 5.53pm
Train Code Departure (Badulla) Arrival
(Col-Fort)
1006 – Podi Menike 8.30am 7.00pm
1008 – Intercity Express 10.00am 8.25pm
1016 – Udarata Menike 5.45am 3.27pm
1046 – Night Mail Badulla 6.00pm 5.17am following day
8888 – Rajadani (BAD-FOT-1008) 10.00am 8.25pm
Train Code Departure
(Col-Fort)
Arrival (Batticaloa)
6011-Intercity Express 6.10am 2.20pm
6079-Nightmail 7.15pm 4.00am following day
Train Code Departure (Batticaloa) Arrival
(Col-Fort)
6012-Intercity Express 7.15am 3.25pm
6080-Nightmail 8.15pm 4.55am following day
Train Code Departure
(Col-Fort)
Arrival (Matara)
50-(8003)-Express 6.55am 10.53am
Train Code Departure (Matara) Arrival
(Col-Fort)
51-(8004)-Express 2.10pm 6.12pm
Train Code Departure
(Col-Fort)
Arrival (Kilinochchi)
4089 – NightMail 8.15pm 4.10am following day
4001 – Yal devi 5.45am 12.35pm
4017 – InterCity 6.50am 11.48am
Train Code Departure
(Kilinochchi)
Arrival
(Col-Fort)
4090 – NightMail 8.30pm 4.40am following day
4002 – Yal devi 6.00am 1.00pm
4018 – InterCity 2.10pm 7.16pm

අදාළ ගාස්තු

 • ටිකට් පතේ ගාස්තුව + 15% පහසුකම් ගාස්තු (17% රාජධානි ශීඝ්‍රගාමී දුම් රිය සඳහා) +
 • ඇමතුම සඳහා විනාඩියකට රුපියල් 8ක් සහ බදු අය කෙරේ.

ආපසු ගෙවීම්

 • දුම්රිය අවලංගු කිරීම් හෝ වෙනස් කිරීම් නිසා සිදු කෙරෙන ආපසු ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් හච් ආයතනය වග කියනු නොලැබේ.
 • ආපසු කෙරෙන ගෙවීම් සඳහා දුම්රිය පිලිබඳ නීති රීති අදාළ වේ.
 • අවලංගු කිරීම් දුම්රිය ස්ථාන වල ඇති M- Seat Reservation පද්ධති මගින් පැය 24කට පෙර සිදු කෙරෙනු ඇත.

ඉතා වේගවත් සහ කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු අනුගමනය කරන්න.

 • ඔබ සේවාව ලබා ගන්නා දිනය, කාලය, මාර්ගය, සහ ආසන සංඛ්‍යාව පිලිබඳ දනුවත්ව සිටින්න
 • වෙන්කිරීම සඳහා අය කෙරෙන ගාස්තුව ඔබගේ දුරකථනයේ තිබිය යුතුය.
 • සාර්ථක ලෙස ආසන වෙන්කල පසු ඒ බව ඔබට යොමු අංකයක් සමගින් SMS පණිවුඩයක් ලබෙනු ඇත.
 • කොළඹ, ගම්පහ, පෙරාදෙණිය සහ මහනුවර ඩුම් රිය ස්ථාන වල පිහිටා ඇති විශේෂ ටිකට් පත් කවුළුවට ඉහත තොරතුරු ඉදිරිපත් කීරීමෙන් ඔබගේ සැබෑ ප්‍රවේශ පත්‍රය ලබා ගත හැක.
 • එක් හච් අංකයකින් ටිකට් පත් 5ක් දක්වා වෙන්කල හැක.
 • දින 45ක කාලයක සිට ආසන වෙන්කිරීම හැකියාව පවතී.
 • දුම්රිය ආරම්භ කිරීමට පැය 2කට පෙර මෙම සේවාව අක්‍රිය වේ.

පහත සඳහන් මාර්ග සඳහා මෙම සේවාව ලබාගත හැක.

Aluthgama Kalutara
Anuradhapura Kanthale
Badulla Kilinochchi
Bandarawela Kurunegala
Batticalo Matara
China bay Nanuoya
Colombo Fort Nawalapitiya
Diyathalawa Pallai
Ella Peradeniya
Galle Polgahawela
Galoya Polonnaruwa
Gampaha Thabalagamuwa
Haputale Trincomalee
Hatton Trincomalee
Hikkaduwa Valichchena
Hingurakgoda Vavuniya
Kalutara Veyangoda
Kandy Welikanada