கிரிக்கெட் விழிப்பூட்டல்கள்

பொதி

எவ்வாறு செயற்படுத்துவது

கட்டணம்

மாதந்தப் பொதி(அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் கிரிக்கெட் தொடர்பான நாளாந்த செய்தி அலேர்ட்) Send CKT to 456 Rs.30
நாளாந்தப் பொதி (அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் கிரிக்கெட் தொடர்பான நாளாந்த செய்தி அலேர்ட்) Send CKT1 to 456 Rs.1/1day
Series Pack(Daily Alerts only within the selected series of your choice) Send SP SRI to 456 Rs.30
விசேட நிகழ்வுப் பொதி (4, 6, விக்கெட்டுக்கள், நாணயச்சுழற்சி, இறுதி முடிவு) Send SE SRI to 456 Rs.30
கேள்வியில்(போட்டியொன்று நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது மாத்திரம் இந்த சேவை செயற்படுத்தப்படும்) To find out about special moments mentioned below, simply SMS the folloging codes to 456Score CKT SRI SCODetails : CKT SRI DET

Highlights: CKT SRI HIG

Players: CKT SRI PLA

Bowlers: CKT SRI BOW

Schedule: CKT SCH

Help: CKT Help

Rs.3 Per SMS