கிரிக்கெட் விழிப்பூட்டல்கள்

பொதி

எவ்வாறு செயற்படுத்துவது

கட்டணம்

மாதந்தப் பொதி(அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் கிரிக்கெட் தொடர்பான நாளாந்த செய்தி அலேர்ட்) Send CKT to 456 Rs.30+tax/Month
நாளாந்தப் பொதி (அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் கிரிக்கெட் தொடர்பான நாளாந்த செய்தி அலேர்ட்) Send CKT1 to 456 Rs.1/day +tax
Series Pack(Daily Alerts only within the selected series of your choice) Send SP SRI to 456 Rs.30+tax/Month
விசேட நிகழ்வுப் பொதி (4, 6, விக்கெட்டுக்கள், நாணயச்சுழற்சி, இறுதி முடிவு) Send SE SRI to 456 Rs.30+tax/Month
கேள்வியில்(போட்டியொன்று நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது மாத்திரம் இந்த சேவை செயற்படுத்தப்படும்) To find out about special moments mentioned below, simply SMS the folloging codes to 456Score CKT SRI SCODetails : CKT SRI DET

Highlights: CKT SRI HIG

Players: CKT SRI PLA

Bowlers: CKT SRI BOW

Schedule: CKT SCH

Help: CKT Help

Rs.3 Per SMS +tax