சேவை இடைநிறுத்தல்

நீங்கள் இடைநிறுத்த எதிர்பார்க்கும் சேவையை தெரிவு செய்யவும்

Wap services

Service Name Description Web Deactivation SMS Deactivation Code SMS to..
Hungama Bollywood music, imagery and video portal visit m.hungama.com UNSUB 234
Game Zone Mobile gaming portal Visit gamezone.hutch.lk DEACT 550
Funzone Mobile gaming portal Visit gamezone.hutch.lk n/a 151
5 for 5 Local imagery and video portal visit 5for5.lk STOP 545
Mobispot Local imagery and video portal visit mobispot.lk STOP 3313
mGames HTML5 Mobile gaming portal visit mgames.hutch.lk n/a 2626
Eros Bollywood and Kollywood music, imagery and video portal visit m.erosnow.com STOP EROSD for Daily Pack,
STOP EROSW for Weekly Pack,
STOP EROSM for Monthly Pack
56060
Gamesclub Mobile gaming portal visit gamesclub.hutch.lk STOP 3626
Gamershub Mobile gaming portal visit gamershub.hutch.lk n/a 660
Starfriends Local imagery and video portal visit wap.starfriends.lk STOP 6511
Mobile Academy M-learning portal visit m.mobileacademy.com STOP 3123

Tune Services

  Service Name Description How to De-Activate
Tune Services Dial Tunes Instead of the regular’Ring Ring’,listen to your own favourite tunes when u dial Dial 369 or *369# & follow the prompts
Busy Tunes Let your callers know why you cant take their call with a recording of choice
Unlimited Tunes Change your Hello Tune as many times as you want

Star Friends

STARFRIENDS Latest news updates, unseen images, videos, wallpapers as daily alerts via SMS. Rs.30+Tax per Month Dial *246# and select the star to deactivate

Trendy Tips

TRENDY TIPS Receive daily SMS related to the subscribed topic Dial *777# and select the service to deactivate

Photo Packs

PHOTO PACKS Receive daily links that provide access to view exclusive and latest images related to the subscribed theme, celebrity, model etc. Dial *885# and select the service to deactivate

News & Sports

NEWS & SPORTS ALERTS Receive news and sports updates via SMS
Service Activation Code Deactivation Code SMS to..
Gold GOLD REG GOLD DA 7878
HIRU HIRU REG HIRU DA
Sooriyan SRN REG SRN DA
Derana ENG DERANA REG DERANA DA
Derana SIN DERANA REG SE DERANA DA SE
JNW ENG NEWS REG NEWS DA
JNW SIN NEWS REG SE NEWS DA SE
Mawbima MBN REG MBN DA
Ceylon Today CTN REG CTN DA
News 1st SIN NUS REG NUS DA
News 1st ENG NFU REG NFU DA 7878
News 1st TAM NAT REG NAT DA
Lakbima LN LN REG LN DA
Lakbima Basnahira LNB REG LNB DA
Lakbima Kandurata LNK REG LNK DA
Lakbima Ruhuna LNR REG LNR DA
Lakbima Rajarata LNNC REG LNNC DA
LBO (Business) LBO REG LBO DA
Vimasuma (Business) VIM REG VIM DA
Cricket (Monthly) CKT CKT DA 456
You can also dial *456# to activate & deactivate
Cricket (Daily) CKT1 CKT1 DA
Cricket Sinhala CKT SIN CKT SIN DA
Cricket Specials SP SP DA
Rugby RUGBY RUGBY DA
FootBall FOOT FOOT DA

Other Services

  Service Name Description Activation Code Deactivation Code SMS to..
Education Learn English with the British Council Elementary Level BCE BCE DA 455You can also dial *455# to activate/deactivate
Intermediate Level BCE INT BCE DA
Advanced Level BCE ADV BCE DA
Business English BIZ BIZ DA
IELTS- Academic ACD ACD DA
IELTS- General GEN GEN DA
Spoken English (Sinhala translations) SES SES DA
Spoken English (Tamil translations) SET SET DA
Quiz Cricket Quiz Cricket Quiz CKT CKT DA 454You can also dial *454# to activate/deactivate
Star Quiz Celebrity Quiz STAR STAR DA
English Quiz English Quiz BCE ENG DA
Vidu Nana General Knowledge Quiz VN VN DA
Football Quiz Football Quiz FT FT DA
General Knowledge General Knowledge Quiz ASK UNREG SMS the code to 9595
Astrology Daily Reading Personalized Horoscope reading via SMS Dial *366# to activate/deactivate
Panchanga Match your best times ahead of time according to ancient Vedic Astrology
Numerology Get your personality analyzed, and discover the real you
Other Infobatta Search Google via SMS REG IB UNREG IB 147
FB on SMS Use Facebook through SMS FB STOP 32665

Wap சேவைகள்

Hungama
பொலிவுட் பாடல், படங்கள் மற்றும் வீடியோ போர்டல்
இடைநிறுத்தும் லிங்க் SMS இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
visit m.hungama.com UNSUB 234

 

Hungama Videoworld
Bollywood video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit videohub.hungama.com UNSUB 234

 

Game Zone
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
Visit gamezone.hutch.lk DEACT 550

 

Funzone
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
Visit funzone.hutch.lk n/a 151

 

5 for 5
Local imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit 5for5.lk STOP 545

 

Mobispot
Local imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit mobispot.lk STOP 3313

 

mGames
HTML5 Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit mgames.hutch.lk n/a 2626

 

Gamesclub
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit gamesclub.hutch.lk STOP 3626

 

Gamershub
Mobile gaming portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit gamershub.hutch.lk n/a 660

 

Starfriends
Local imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit wap.starfriends.lk STOP 6511

 

Mobile Academy
M-learning portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.mobileacademy.com STOP 3123

 

Eros
Bollywood and Kollywood music, imagery and video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.erosnow.com STOP EROS 56060

 

Hot Chillies
Model imagery & video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit m.shemaroo.com/hu/hc n/a 58800

 

Cool Club
Model imagery & video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit coolclub.hutch.lk DACT 3626

 

MAXIM
Model imagery & video portal
Deactivation Link SMS Deactivation Code SMS to..
visit lk.maxim.media n/a 1888

 

Tune சேவைகள்

Dial Tunes
விளக்கம் எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
அழைக்கும் போது கேட்கும் வழமையான ”ரிங் ரிங்” என்பதற்கு பதிலாக, உங்களுக்கு பிடித்த Tuneகளை கேட்கலாம். 369 க்கு அழைக்கவும் அல்லது *369# ஐ அழுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

 

Unlimited Tunes
விளக்கம் எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
உங்களுக்கு விரும்பியவாறு பல தடவைகள் Hello Tune களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் 369 க்கு அழைக்கவும் அல்லது *369# ஐ அழுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

 

Busy Tunes
விளக்கம் எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
உங்களால் அழைப்பை ஏன் ஏற்க முடியவில்லை என்பதை உங்களுக்கு அழைப்பை மேற்கொள்பவர்ககளுக்கு ஒலிப்பதிவினூடாக அறிவிக்கவும் 369 க்கு அழைக்கவும் அல்லது *369# ஐ அழுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

 

Star Friends

STARFRIENDS
விளக்கம் எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
பிந்திய செய்திகள், பார்க்காத படங்கள், வீடியோக்கள், வோல் பேப்பர்கள் போன்றவற்றை தினசரி அலேர்ட்களாக SMS ஊடாக பெறுங்கள். ரூ. 30 + வரி மாதாந்தம் *246# ஐ டயல் செய்து நட்சத்திரத்தை தெரிவு செய்து இடைநிறுத்திக் கொள்ளலாம்

 

Trendy Tips

TRENDY TIPS
விளக்கம் எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
பதிவு செய்து கொண்ட தலைப்பில் தினசரி SMS பெறுவது *777# டயல் செய்து இடைநிறுத்த வேண்டிய சேவையை தெரிவு செய்யவும்

 

Photo Packs

PHOTO PACKS
விளக்கம் எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
பதிவு செய்து கொண்டுள்ள தொனிப்பொருள், பிரபலம், மொடல் போன்றவர்களின் பிந்திய படங்களை பார்வையிடும் லிங்களை தினசரி பெறுவது *885# டயல் செய்து இடைநிறுத்த வேண்டிய சேவையை தெரிவு செய்யவும்

 

News & Sports

Hungama
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
GOLD REG GOLD DA 7878

 

HIRU
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
HIRU REG HIRU DA 7878

 

Sooriyan
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
SRN REG SRN DA 7878

 

Derana ENG
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
DERANA REG DERANA DA 7878

 

Derana SIN
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
DERANA REG SE DERANA DA SE 7878

 

JNW ENG
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
NEWS REG NEWS DA 7878

 

JNW SIN
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
NEWS REG SE NEWS DA SE 7878

 

Mawbima
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
MBN REG MBN DA 7878

 

Ceylon Today
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
CTN REG CTN DA 7878

 

News 1st SIN
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
NUS REG NUS DA 7878

 

News 1st ENG
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
NFU REG NFU DA 7878

 

News 1st TAM
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
NAT REG NAT DA 7878

 

Lakbima LN
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
LN REG LN DA 7878

 

Lakbima Basnahira
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
LNB REG LNB DA 7878

 

Lakbima Kandurata
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
LNK REG LNK DA 7878

 

Lakbima Ruhuna
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
LNR REG LNR DA 7878

 

Lakbima Rajarata
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
LNNC REG LNNC DA 7878

 

LBO (Business)
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
LBO REG LBO DA 7878

 

Vimasuma (Business)
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
VIM REG VIM DA 7878

 

Cricket (Monthly)
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
CKT CKT DA 456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Cricket (Daily)
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
CKT1 CKT1 DA 456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Cricket Sinhala
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
CKT SIN CKT SIN DA 456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Cricket Specials
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
SP SP DA 456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Rugby
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
RUGBY RUGBY DA 456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

FootBall
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு SMS அனுப்ப வேண்டியது
FOOT FOOT DA 456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

ஏனைய சேவைகள்

Education

Learn English with the British Council
Elementary Level
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE BCE DA
455 You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Intermediate Level
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE INT BCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Advanced Level
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE ADV BCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Business English
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
BIZ BIZ DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- Academic
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
ACD ACD DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- General
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
GEN GEN DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Sinhala translations)
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
SES SES DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Tamil translations)
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
SET SET DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Quiz

Cricket Quiz
Cricket Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
CKT CKT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Star Quiz
Celebrity Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
STAR STAR DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

English Quiz
English Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE ENG DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Vidu Nana
General Knowledge Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
VN VN DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Football Quiz
Football Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
FT FT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

General Knowledge
General Knowledge Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
ASK UNREG
SMS the code to 9595

 

Astrology

Daily Reading
Personalized Horoscope reading via SMS
Dial *366# to activate/deactivate

 

Panchanga
Match your best times ahead of time according to ancient Vedic Astrology
Dial *366# to activate/deactivate

 

Numerology
Get your personality analyzed, and discover the real you
Dial *366# to activate/deactivate

 

Others

Infobatta
Search Google via SMS
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
REG IB UNREG IB
147

 

FB on SMS
Use Facebook through SMS
செயற்படுத்தல் குறியீடு இடைநிறுத்தல் குறியீடு
FB STOP
32665