டே டைம் ப்ளாஸ்ட்

பகல் நேரத்தில் அதிகளவான இணையப்பாவனையை கொண்டிருங்கள்.

2.2GB

Rs. 197

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
1.65GB Day
(12am – 6pm)
+
550MB
POPULAR
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 197
SMS i197 to 101
USSD *131*5*2#

55MB

Rs. 7

செல்லுபடியாகும் காலம் 2 நாட்கள்
44MB Day
(12am – 6pm)
+
11MB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 7
SMS i7 to 101
USSD *131*5*4#

145MB

Rs. 17

செல்லுபடியாகும் காலம் 4 நாட்கள்
110MB Day
(12am – 6pm)
+
35MB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 17
SMS i17 to 101
USSD *131*5*3#

825MB

Rs. 97

செல்லுபடியாகும் காலம் 15 நாட்கள்
715MB Day
(12am – 6pm)
+
110MB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 97
SMS i97 to 101
USSD *131*5*1#

46.2GB

Rs. 1970

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
44GB Day
(12am – 6pm)
+
2.2GB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
Reload Rs. 1970
SMS i1970 to 101
USSD *131*5*6#

*பொருந்தக்கூடிய அரசாங்க வரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)