கோஸ்ட் இன்டர்நெட்

நீங்கள் தரவிறக்கு பிரியரா . உங்களுக்காக இந்த பொதி . விரும்பியவற்றை தரவிறக்குக. அதிகாலை 2 மணியில் இருந்து 6 மணி வரை மேலதிக சலுகைகளும் உண்டு.

Ghost Internet

4.8GB

Rs. 75

காலவரையறை 7 Days
POPULAR
பெற்றுக்கொள்வது எவ்வாறு
Reload Rs. 75
SMS i75 to 101
USSD *131*7*4*2#

2.4GB

Rs. 45

காலவரையறை 3 Days
பெற்றுக்கொள்வது எவ்வாறு
Reload Rs. 45
SMS i45 to 101
USSD *131*7*4*1#

12GB

Rs. 175

காலவரையறை 15 Days
POPULAR
பெற்றுக்கொள்வது எவ்வாறு
Reload Rs. 175
SMS i175 to 101
USSD *131*7*4*3#

Ghost Non-stop Internet

Rs. 299

காலவரையறை 7 Days
1am to 6am
பெற்றுக்கொள்வது எவ்வாறு
Reload Rs. 299
SMS i299 to 101
USSD *131*7*3*1#

*பொருந்தக்கூடிய அரசாங்க வரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

Max Download Speed 3.6 Mbps
Min Upload Speed 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)