ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்

Useful Commands

Action Keywords SMS Port
ஆரம்ப நிலை BCE 455
இடை நிலை BCE INT 455
மேம்பட்ட நிலை BCE ADV 455
நாளந்த கட்டணம் BCE1 455
To register / change level to Advance BCE ADV 455
Change language to Sinhala BCE SIN 455
Change language to Tamil BCE TAM 455
Answer questions BCE A or BCE B or BCE C 455
Get help BCE HELP 455
Get help in English BCE E 455
Get help in Sinhala BCE S 455
Get help in Tamil BCE T 455
Deactivate Service BCE DA 455

கட்டணம்

  • பதிவு இலவசம்.
  • 14 நாட்களுக்கு இலவச சேவையை அனுபவிக்கவும். அதன் பின்னர் மாதாந்தம் 30 ரூபா + வரி.
  • நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.