நெட்வொர்க் தேர்வு

பின்வரும் படிமுறைகள் மூலம் உங்கள் கைபேசியில் hutchஇனை தெரிவு செய்ய முடியும்

Android
Step 1: Settings
Step 2: More settings
Step 3: Mobile network
Step 4: Network operations
Step 5: Select Hutch

iPhone
Step 1: Setting
Step 2: Carrier
Step 3: Network selection
Step 4: Select: Automatic Off
Step 5: Select Hutch

BlackBerry
Step 1: Manage Connections
Step 2: Mobile network options
Step 3: Mobile network
Step 4: Manual
Step 5: Select Hutch

Nokia (Symbian)
Step 1: Menu
Step 2: Phone settings
Step 3: Network selection
Step 4: Select preferred roaming partner
Step 5: Select Hutch

Network search result will contain either Hutch, Hutch 3G, 41308 or SRI-08 representing Hutch and you may select either one of them to select Hutch as your roaming network.

If your home network is a partner of Hutch Sri Lanka and still if you are unable to select Hutch as your roaming network, please check the Roaming service activation on your home SIM with your home network.

If Roaming service is activated and if you are still unable to select Hutch as your roaming network, please call our customer care helpline on +94785785785 for further assistance.