நிமிடத்துக்கான திட்டம்

ஹட்சில் இருக்கும் நாங்கள் வாடிக்கையாளரின் அனைத்து தேவைகளுக்காக மலிவான முட்கொடுப்பனவு பொதிகளுக்கு பெயர்போனவர்கள். நிமிடத்திற்கு ரூ1 என்ற கு​றைவான அழைப்புக்கட்டணத்தில் அழைப்புகளை மேற்கொண்டு நிமிட​பொதியை அனுபவித்திடுங்கள்.

02 One Rate Per Minute

2016 மாசி மாதம் 1ம் திகதியில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்படும் அனைத்து இணைப்புகளுக்கும் இயல்புநிலையாக இது பிரயோகப்படும்

H2H H2O
Outgoing Rs. 1.50 Rs. 1.50
Incoming Free Free
SMS 25 Cents 25 Cents

* வரிவ​லகுதல் உண்டு.

2016 மாசி மாதம் 1ம் திகதிக்கு முன்னரே நீங்கள் பதிவுசெய்தவரானால்

  • *551*1*1# இனை அழைத்து இப் பொதிக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம்

குறிப்பு – தற்போதய திட்டத்தில் உள்ள நன்மைகள் சில உங்களுக்கு இம் மாற்றத்தின் பின்னர் கிடைக்காமல் போகலாம்