இன்டர்நெட் செட்திங்ஸ்

உங்கள் தொலைபேசியில் இன்டர்நெட் செட்டிங்ஸ் பெற்றுக்கொள்ள பின்பனவற்றுள் எதாவது ஒன்றிக்கு டயல் செய்க.

  • USSD   : *6655#
  • SMS    : 5879

Android

Android

Apple iPhone

iOS

Nokia

Nokia